Soutěžní pravidla


34. PRAGA CANTAT 2023 

mezinárodní soutěž pěveckých sborů Praha, 9.– 12. 11. 2023

1.Všeobecná ustanovení 

 • Do soutěže se mohou přihlásit pouze neprofesionální sbory, dirigent může být profesionál. 
 • Sbor, který získal titul Laureáta festivalu, se může přihlásit opětovně nejdříve za tři roky
 • Minimální počet členů soutěžícího tělesa je 12. 
 • Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně povinných skladeb a nástupu sboru na pódium i odchodu.
 • Program soutěžního vystoupení musí být předem schválen řídícím výborem festivalu. 
 • Na základě kvality soutěžního výkonu rozdělí porota sbory v jednotlivých kategoriích do zlatého, stříbrného a bronzového pásma a určí vítěze kategorie. 
  • zlaté pásmo – vynikající výkon 
  • stříbrné pásmo – velmi dobrý výkon 
  • bronzové pásmo – dobrý výkon 
 • Porotou nominované sbory z jednotlivých kategorií se utkají v soutěži o Grand Prix. 

2. Kategorie 

Soutěž probíhá v 7 základních kategoriích. Se souhlasem řídícího výboru se sbory mohou hlásit nejvýše do 3 kategorií, kategorie G je nesoutěžní. Podle počtu přihlášených sborů mohou být některé kategorie sloučeny nebo naopak rozděleny. 

 • kategorie A mužské sbory 
 • kategorie B ženské sbory 
 • kategorie C smíšené sbory 
 • kategorie D dívčí, mužské a smíšené sbory mládeže se členy ve věku od 12 do 24 let 
 • kategorie S seniorské sbory se členy ve věku nad 55 let s věkovým průměrem sboru nad 60 let
 • kategorie E sbory s programem skladeb duchovních 
 • kategorie F lidová píseň – všechny sbory
 • kategorie G festivalová (nesoutěžní – pouze pro zahraniční sbory) 

3. Soutěžní vystoupení 

Kategorie A, B, C – sbory mužské, ženské a smíšené (s povinnou skladbou )

 • Soutěžní program je složen maximálně z 5 skladeb bez doprovodu (a cappella) včetně povinné skladby. 
 • Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu. 
 • Výběr skladeb by měl být učiněn z rozličných epoch a stylů – např. staří mistři, romantismus, soudobá hudba, lidová píseň apod. 
 • Povinné skladby: 
  • mužské sbory – Bedřich Smetana: Věno 
  • ženské sbory – Bedřich Smetana: Má hvězda 
  • smíšené sbory – Antonín Dvořák: Napadly písně 
  • povinné skladby musí být zpívány v originále (v českém jazyce)
 • Partitury povinných skladeb je možno si vyžádat u pořadatele festivalu. 
 • Sborům, které z vážných důvodů nemohou povinnou skladbu nastudovat, může umělecký ředitel soutěže udělit výjimku. Tyto sbory se však mohou umístit nejvýše ve stříbrném pásmu.

Kategorie D – dívčí, mužské a smíšené sbory mládeže 

 • Do této kategorie se mohou přihlásit dívčí, chlapecké a smíšené sbory se členy ve věku od 12 – 24 let. 
 • Soutěžní program neobsahuje povinnou skladbu a je složen nejvýše z 5 skladeb různých stylů a žánrů, z nichž jedna může být s doprovodem 1 – 2 akustických nástrojů. 
 • Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu. 

Kategorie S – sbory seniorů 

 • Do této kategorie se mohou přihlásit ženské, mužské a smíšené sbory se členy ve věku od 55 let s průměrným věkem sboru nad 60 let.
 • Soutěžní program neobsahuje povinnou skladbu a je složen nejvýše z 5 skladeb různých stylů a žánrů, z nichž jedna může být s doprovodem 1 – 2 akustických nástrojů. 
 • Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu. 

Kategorie E – sbory s programem skladeb duchovních 

 • Této kategorie se mohou zúčastnit všechny sbory.
 • Soutěžní program je složen z maximálně 5 duchovních skladeb bez doprovodu (a cappella). Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu. 
 • Výběr skladeb by měl být učiněn z rozličných epoch a stylů – staří mistři, romantismus, soudobá hudba, spirituály, gospely.
 • Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu.

Kategorie F – lidová píseň (folklor) 

 • Této kategorie se mohou zúčastnit všechny sbory.
 • Sbory přednesou 3 až 5 lidových písní (převládat mají charakteristické písně zemí, ze kterých sbory přicházejí). Skladby mohou být doprovázeny lidovými nástroji (nikoliv klavír). Nejméně 1 skladba však musí být přednesena bez doprovodu (a capella). 
 • Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu. 

Kategorie G – nesoutěžní, festivalová (pouze pro zahraniční sbory) 

 • Této kategorie se mohou zúčastnit sbory mužské, ženské i smíšené. 
 • Počet členů a jejich věková hranice je bez omezení.
 • Každý sbor přednese program dle vlastní volby v max. délce 15 minut, včetně nástupu sboru na pódium a odchodu. 
 • Skladby mohou být provedeny s doprovodem klavíru, nejméně 1 skladba však musí být a capella. 
 • Přednes programu vyslechne porotce a hlasový pedagog, kteří pak v pohovoru se sbormistrem provedou odbornou analýzu vystoupení a zpracují krátké písemné vyhodnocení pro potřebu sbormistra. Hlasový pedagog poté bude se sborem krátce pracovat na jedné skladbě z předneseného programu.
 • V této kategorii se pořadí sborů nestanoví!

4. Soutěž o Grand Prix festivalu Praga cantat

Do soutěže o Grand Prix postupují sbory z jednotlivých kategorií na základě rozhodnutí poroty. 

V soutěži o Grand Prix zazpívají sbory 2-3 skladby dle vlastního výběru v celkové délce max. 10 minut čistého času. Sbor může zařadit pouze 1 skladbu z předchozích programů svých soutěžních vystoupení. Pouze jedna skladba může být s doprovodem 1 – 2 akustických nástrojů. Výběr programu bude pro porotu rovněž předmětem hodnocení poroty.

Vítězem Grand Prix PRAGA CANTAT se stane sbor, který získá v tajném hlasování poroty nejvíce hlasů. 

5. Porota 

Soutěžní porota je mezinárodní a posuzuje kvalitu soutěžního výkonu na základě odborných hledisek technického provedení a uměleckého ztvárnění přednesených skladeb. Rozhodnutí poroty je konečné a do vyhlášení výsledků tajné. 

6. Soutěžní ceny 

 • Všechny zúčastněné sbory obdrží diplom
 • Vítěz kategorie obdrží pohár
 • Vítěz Grand Prix obdrží pohár a peněžní prémii
 • Umělecký ředitel festivalu uděluje Cenu sbormistra Miroslava Košlera (zakladatele festivalu Praga cantat a sbormistra), za nejlepší výkon dirigenta / dirigentky do 30 let
 • V každé kategorii mohou být na doporučení poroty uděleny i zvláštní ceny: 
  • cena za vynikající dirigentský výkon 
  • cena za atraktivní výběr soutěžního programu 
  • cena za vynikající provedení lidové písně (netýká se kategorie F)
  • cena za provedení skladby českého autora, event. české lidové písně (pouze pro zahraniční sbory) 
  • event. další zvláštní ceny 

7. Vyhlášení výsledků 

Na závěr festivalu budou vyhlášeny výsledky a rozděleny ceny. 

Sbory kategorie A, B a C zazpívají společně povinné skladby svých kategorií pod vedením sbormistrů určených porotou.

Po skončení slavnostního vyhlášení výsledků následuje společenský večer s hudbou a tancem.

8. Závěrečná ustanovení 

Soutěžící odesláním přihlášky uděluje zástupcům festivalu souhlas s pořizováním záznamu svého vystoupení a s jeho pozdějším využitím, či s živým vysíláním soutěže.

Soutěžní podmínky jsou sepsány v několika jazykových mutacích, v případě sporu má přednost česká verze.