SOUHLAS S PODMÍNKAMI SOUTĚŽE A SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Soutěžící odesláním přihlášky do Soutěže uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle dále uvedených informací o jejich zpracování a potvrzuje, že se se Soutěžními podmínkami před přihlášením do Soutěže seznámil a jejich znění bere na vědomí, souhlasí s nimi a je srozuměn se skutečností, že odepření nebo odvolání takového souhlasu znemožní jeho účast v soutěži.

Soutěžící odesláním přihlášky uděluje Pořadateli soutěže (dále jen „Pořadatel) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a zák. č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával jakožto správce tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • email
 • telefonní číslo
 • adresa

Uvedené osobní údaje Pořadatel zpracovává pouze na základě uděleného souhlasu Soutěžícího a za účelem plnění smlouvy – zajištění účasti Soutěžícího v Soutěži. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Pořadatele.

Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem jakožto správcem, osobní údaje však pro Pořadatele mohou zpracovávat i zpracovatelé. V takovém případě se Pořadatel zavazuje zajistit u zpracovatele dodržování jeho povinností dle Nařízení.

Soutěžící má dle Nařízení právo:

 • souhlas kdykoliv odvolat
 • požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, vyžádat si kopii těchto údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat výmaz těchto údajů
 • požadovat vysvětlení
 • na přenositelnost údajů (v případě automatizovaného zpracovávání)
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté Soutěžícím nebudou poskytnuty do třetích zemí.